Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Synthesis and characterization of silica nanoparticles from Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2045-9831
Tên tạp chí Nanomaterials and Energy (2045-9831, E-ISSN:2045-984X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ICE PUBLISHING
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập: 8
Số: 1
Trang: 73-77
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Các vật liệu nano
Tác giả: Lê Đại Vương
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1680/jnaen.18.00012