Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bridging to Mathematical Modelling: Vietnamese students’ response to different levels of authenticity in contextualized tasks
Tạp chí:
ISSN: 1464-5211
Tên tạp chí International Journal of Mathematical Education in Science and Technology (0020-739X, E-ISSN: 1464-5211)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Trần Dũng (Chính), Tạ Thị Minh Phương
File đính kèm:
  1. Tranetal2019IJMEST_(1).pdf
Đề tài liên quan: 0