Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The effectiveness of light emitting diode (LED) lamps in the offshore purse seine fishery in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2468-550X
Tên tạp chí Aquaculture and Fisheries (2096-1758, E-ISSN: 2468-550X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KEAI COMMUNICATIONS CO.
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Quản lý và khai thác thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Đăng Nhật (Chính), Đỗ Thanh Tiến, Trương Văn Đàn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Quang Lịch, Hồ Đăng Phúc, Nguyễn Ngọc Phước (Chính)
File đính kèm:
  1. The_effectiveness_of_light_emitting_diode_(LED)_lamps_in_the_offshore_purse_seine_fishery_in_Vietnam.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.aaf.2022.01.005