Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: SELECTING SOLUTIONS TO ATTRACT AND ENHANCE THE EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION AND EXPLOITATION OF SPORTS SERVICES AT HUE UNIVERSITY
Tạp chí:
ISSN: ISBN: 978-604-85-0946-0
Tên tạp chí Hội thảo quốc tế Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Gắng, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Đôn Công Uy, Trần Phúc
File đính kèm:
  1. Bai_bao_Hoi_thao_quoc_te.pdf
Đề tài liên quan: 2