Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Biodegradation and Detoxification of Malachite Green Dye by Extracellular Laccase Expressed from Fusarium oxysporum
Tạp chí:
ISSN: 1877-2641
Tên tạp chí Waste and Biomass Valorization (1877-2641, E-ISSN: 1877-265X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Lê Thị Kim Thoa (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Hưng, Kuan Shiong Khoo, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Vũ Đức Hoàng, Seung-Moon Park, Chien Wei Ooi, Pau Loke Show, Nguyễn Đức Huy (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12649-022-01692-2