Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sensitive detection of Fe3+ ions and cell imaging of carbon nanodots derived from canistel (Pouteria campechiana)
Tạp chí:
ISSN: 2059-8521
Tên tạp chí MRS ADVANCES (2059-8521, E-ISSN: 2059-8521)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CAMBRIDGE UNIV PRESS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Lê Vũ Trường Sơn
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://doi.org/10.1557/s43580-022-00267-6