Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cloning the root-specific Asy promoter and genes encoding chitinase 42 kDa of Trichoderma asperellum into the plant expression vector
Tạp chí:
ISSN: 2347-212X
Tên tạp chí Journal of Applied Biology and Biotechnology (2347-212X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản OPEN SCIENCE PUBLISHERS LLP INC.
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Tran Gia Cat Tuong, Pham Thi Huyen Trang, Nguyen Duc Chung, Phung Thi Bich Hoa, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://jabonline.in/abstract.php?article_id=706&sts=2