Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: In vitro antioxidant activity and bioactive compounds from Calocybe indica
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 1D
Trang: 15-22
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Mẫn (Chính), Lê Lâm Sơn, Nguyễn Minh Nhung, Nguyễn Chinh Chiến, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Vĩnh Phú, Trần Thanh Minh, Lê Thùy Trang, Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu (Chính)
File đính kèm:
  1. 2021_-_TCDHH_-_In_vitro_antioxidant_activity_and_bioactive_compounds_from_Calocybe_indica1.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6348