Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tax service quality for enterprises: Development of a valid measurement scale (Scopus/ESCI, Q2)
Tạp chí:
ISSN: 1757-4323
Tên tạp chí Asia-Pacific Journal of Business Administration (1757-4323, E-ISSN: 1757-4331)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản EMERALD GROUP PUBLISHING LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập: forthcoming
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Âu Thị Nguyệt Liên (Chính), Hoàng Trọng Hùng (Chính), Hồ Thị Hương Lan
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJBA-01-2021-0033/full/html