Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma genitalium detection and sperm quality: A cross-sectional study in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2476-4108
Tên tạp chí International Journal of Reproductive BioMedicine (2476-4108, E-ISSN: 2476-3772)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SHAHID SADOUGHI UNIV MEDICAL SCIENCES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập: 20
Số: 3
Trang: 185-194
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Hoàng Bách, Ngô Viết Quỳnh Trâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy
File đính kèm:
  1. ijrm-v20n3p185-en.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://ijrm.ssu.ac.ir/article-1-1983-en.html