Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: BUILDING A SMART MONITORING MODEL AT TOURIST ATTRACTIONS ADAPTED TO THE REQUIREMENTS OF SOCIAL DISTANCE BY THE COVID-19 PANDEMIC
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ (2588-1175)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 131
Số: 2A
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Dương Thiện, Lê Văn Hòa, Phạm Trung Đức, Hoàng Trọng Lợi
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/6673