Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Isolation and determination of Vibrio spp. pathogen from Sciaenops ocellatus suffering from hemorrhagic disease under cage culture in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2320 – 8694
Tên tạp chí Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences (2320-8694)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản EDITORIAL BOARD OF JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: Volume – 10(2)
Trang: 405 – 415
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(2).405.415