Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: THE FEATURES OF REPRODUCTIVE ADAPTION OF CARNIVOROUS PLANT Utricularia aurea
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội (0868-3719)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: Volume 66
Số: Issue 5A
Trang: pp. 191-197
Lĩnh vực: Thực vật học
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. 20-229-19-DTMHoang.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=7173