Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ASSESSING THE SITUATION OF COASTAL EROSION, ESTUARY GATHERING IN QUANG BINH PROVINCE
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Nguyễn Trọng Quân, Phan Anh Hằng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/358571315_ASSESSING_THE_SITUATION_OF_COASTAL_EROSION_ESTUARY_GATHERING_IN_QUANG_BINH_PROVINCE?_sg[0]=iS7lzIaJxEJtofzrG9pbVn9w05jJIfez_aZpPsWYY6yI4Ijb_DAQ3FpMOWOb-yGOyRHeceVyi0BAp-hW6Y5HL4XNuhuXczNZhy6pJ7ES.Wmz