Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Post-flood recovery in the central coastal plain of Vietnam: determinants and policy implications
Tạp chí:
ISSN: 2509-7954
Tên tạp chí Asia-Pacific Journal of Regional Science (2509-7946, E-ISSN: 2509-7954)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGERNATURE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Vo Hoang Ha (Chính), Takeshi Mizunoza, Nguyen Duc Kien, Truong Quang Dung, Le Thanh An, Nguyen Thai Phan, Nguyen Quang Tan, Pham Thi Trieu Tien, Nguyen Cong Dinh (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s41685-022-00244-9