Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cooling island effect of urban lakes in hot waves under foehn and climate change
Tạp chí:
ISSN: 1434-4483
Tên tạp chí Theorectical and Applied Climatology (0177-798X, E-ISSN: 1434-4483)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER WIEN
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s00704-022-04085-6