Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effects of Plant Elicitors on Growth and Gypenosides Biosynthesis in Cell Culture of Giao co lam (Gynostemma pentaphyllum)
Tạp chí:
ISSN: 1420-3049
Tên tạp chí Molecules (1420-3049)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2022
Tập: 27
Số: 9
Trang: 2972
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Đặng Ngọc Sáng, Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Đức Huy, Trần Quốc Dung, Quách Thị Thu Thể
File đính kèm:
  1. 2022__Hoang_Tan_Quang_GCL_kich_khang.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.mdpi.com/1420-3049/27/9/2972