Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thông minh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí HỘI THẢO QUỐC TẾ: CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN, HỢP ĐỒNG, QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ, VResort, Hoà Bình, ngày 11-12 tháng 11 năm 2021 (WORKSHOP: International experience in improvement of regulatory frameworks on property, contracts, ownership and other relevant issues emerging from the Industry 4.0)
Tạp chí Chưa xác định
Năm đăng: 2021
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính), Hoàng Thảo Anh (Chính)
File đính kèm:
  1. Tai_lieu_Hoi_thao_CMCN_4_0.pdf
Đề tài liên quan: 0