Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of dietary lysine level on the growth performance of orange-spotted rabbitfish (Siganus guttatus) fingerlings
Tạp chí:
ISSN: 0792-156X
Tên tạp chí Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh (0792-156X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2022
Tập: 74
Số: 1713744
Trang: 13
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trương Văn Đàn, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Tôn Thất Chất, Lê Văn Dân
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://ija.scholasticahq.com/article/36170