Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Investigation dense family of closure operations (accepted, Vol. 22, No 3, 2022)
Tạp chí:
ISSN: 1311-9702
Tên tạp chí Cybernetics and Information Technologies (1311-9702)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản INST INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), J. Demetrovics , Vũ Đức Thi, Nguyễn Ngọc Thuỷ
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://cit.iict.bas.bg/