Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Renewable Thermal Energy Driven Desalination Process for a Sustainable Management of Reverse Osmosis Reject Water
Tạp chí:
ISSN: 2071-1050
Tên tạp chí Sustainability (2071-1050)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 13
Số: 19
Trang: 1-15
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Vệ Quốc Linh, Kawtar Rahaoui (Chính), Hamid Khayyam, Abhijit Date, Aliakbar Akbarzadeh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3390/su131910860