Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A review on process and practices in operation and design modification of ejectors
Tạp chí:
ISSN: 2311-5521
Tên tạp chí Fluids (2311-5521)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2021
Tập: 6
Số: 409
Trang: 1-30
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Vệ Quốc Linh, Ravi Koirala (Chính), Baoshan Zhu, Kiao Inthavong, Abhijit Date
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3390/fluids6110409