Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Analysis of the processes that generate surface runoff and soil erosion using a short-term water budget on a mountainous sloping cropland in central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 0341-8162
Tên tạp chí Catena (0341-8162, E-ISSN: 1872-6887)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2022
Tập: 211
Số: 106032
Trang: 1-14
Lĩnh vực: Địa vật lý, Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Lê Đình Huy (Chính), Nguyễn Hồ Lam, Makoto Shibata, Yuko Kohmoto, Shinya Funakawa
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106032