Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Prevalence Of Parasitic Contamination Of Raw Vegetables In Hue City And Surrounding Areas
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 6
Số: 2
Trang: 2928-35
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Đinh Thùy Khương
File đính kèm:
  1. 32__2022_Rau.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/891