Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Assessment of Antioxidant and Antibacterial Activities of Lactobacillus farciminis HN11 as a Probiotic Candidate
Tạp chí:
ISSN: 23455357
Tên tạp chí Applied Food Biotechnology (2345-5357, E-ISSN: 2423-4214)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SHAHID BEHESHTI UNIV MEDICAL SCIENCES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập: 9
Số: 2
Trang: 103-112
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Nguyễn Quang Lịch, Lê Công Tuấn, Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Châu Anh, Trương Thị Phương Lan, Seung-Moon Park
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.22037/afb.v9i2.36611