Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL LAND USE MODEL IN HAI LANG DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 130
Số: 3C
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Hồ Việt Hoàng, Mai Thị Khánh Vân, Lê Ngọc Phương Quý, Trần Thị Phượng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6287