Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: SOME SOLUTIONS TO ENHANCE THE INTERACTION BETWEEN LECTURERS AND STUDENTS IN ONLINE TEACHING
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ IX năm 2022
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. Giáy_mòi_họi_thảo_1.jpg
  2. 20220829_112033.jpg
  3. 20220829_112004.jpg
  4. 20220829_1119541.jpg
Thuộc đề tài: 0