Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The Application of Geographical Information Systems and the Analytic Hierarchy Process in Selecting Sustainable Areas for Urban Green Spaces: A Case Study in Hue City, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: Q2
Tên tạp chí Climate (2225-1154)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập: 10
Số: 6
Trang: 2-19
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Phạm Gia Tùng, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Bích Ngọc, Trần Thị Phượng
File đính kèm:
  1. climate-10-00082.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.mdpi.com/2225-1154/10/6/82