Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA TRÂU NỘI KHI ĐƯỢC PHỐI TINH TRÂU MURRAH, TRÂU NGỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỤ TINH NHÂN TẠO VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CON LAI NUÔI TRONG NÔNG HỘ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
Tạp chí:
ISSN: 978-604-337-133-8
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Thú y toàn quốc. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-337-133-8
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Lê Đức Thạo, Trần Thị Na, Phan Thị Hằng, Trần Duy Hoàng, Hồ Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Bích Liên
File đính kèm:
  1. 77-NL8-avs169.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1GVSZWdE_Q_nVT4Fot3A14oDHoSr6YEjN/view