Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh ngoại ký sinh trùng do chó nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: ISBI: 978-604-337-133-8
Tên tạp chí Kỷ yếu tạp chí Hội nghị Thú y toàn quốc 2022
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Phan Thị Hằng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://avs2021.huaf.edu.vn/danh-sach-cac-bai-bao/