Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA LHRHa VÀ NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẾN SINH SẢN CỦA CÁ TỲ BÀ BƯỚM HỔ (Sewellia lineolata)
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập: 6
Số: 2
Trang: 3030-3039
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Võ Điều (Chính), Nguyễn Văn Huệ, Phan Đỗ Dạ Thảo
File đính kèm:
  1. 12_15_12_Vo+Dieu_Official_(1).pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/article/view/904