Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An Environmental Zoning for Sustainable Development in Thua Thien Hue Province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 978-3-030-81443-4
Tên tạp chí Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2 pp 817-841
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2021
Tập: chapter 52
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Phan Anh Hằng (Chính), Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Sơn
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_52