Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Climate Change Vulnerability of Agriculture in Coastal Communes of Quang Tri Province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 978-3-030-81443-4
Tên tạp chí Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2 pp 579-597
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2021
Tập: chapter 37
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Phan Anh Hằng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_37