Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A GIS Application in Optimizing the Collection and Transportation Route of Domestic Solid Waste in Hue City, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 978-3-030-81443-4
Tên tạp chí Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol. 2 pp 599-609
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2021
Tập: chapter 38
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Mai Văn Chân (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81443-4_38