Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Giá trị cảm nhận của du khách đối với dịch vụ du lịch hang động tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 55
Số: 1D (2019)
Trang: 120-126
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hồ Thị Hương Lan (Chính)
File đính kèm:
  1. 05-KTXH-PHAN_THI_QUYNH_TRANG(120-126)029.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: DOI:10.22144/ctu.jvn.2019.029