Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Culture orientale dans l'oeuvre de Marguerite Duras: rencontre de l'Occident et de l'Orient
Tạp chí:
ISSN: 9786043373639
Tên tạp chí Hội thảo khoa học quốc tế văn hoá và giáo dục lần thứ II (ICCE 2021)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2022
Tập: 1
Số: 2
Trang: 721
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Trần Thị Thu Ba (Chính), Trần Thị Sâm
File đính kèm:
  1. Communication_Culture_asiatique_Duras.docx
Thuộc đề tài: 0