Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: CHARACTERIZATION OF EXTRACELLULAR PROTEASE FROM STENOTROPHOMONAS RHIZOPHILA MT1 ISOLATED FROM AQUACULTURE SLUDGE WASTE
Tạp chí:
ISSN: 1589-1623
Tên tạp chí Applied Ecology and Environmental Research (1589-1623, E-ISSN: 1785-0037)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CORVINUS UNIV BUDAPEST
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2022
Tập: 20
Số: 3
Trang: 2409
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG, Công nghệ sinh học môi trường nói chung
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Đức Huy
File đính kèm:
  1. 2003_24092423.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/2003_24092423