Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effects of Temperature and Humidity on Fungal Occurrence in Dried Red Pepper during Storage
Tạp chí:
ISSN: 2233-9191
Tên tạp chí Research in Plant Disease (1598-2262, E-ISSN: 2233-9191)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KOREAN SOCIETY OF PLANT PATHOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập: 27
Số: 4
Trang: 155-163
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Tác giả: Nguyễn Bảo Hưng
File đính kèm:
  1. RPD-2021-27-4-1552.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.online-rpd.org/journal/view.php?number=1728