Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Prevalence and Determinants of Vaginal Infection With Human Papillomavirus Among Female University Students in Vietnam”
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí In Vivo (0258-851X, E-ISSN: 1791-7549)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản INT INST ANTICANCER RESEARCH
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2022
Tập: 36
Số: 1
Trang: 241-250
Lĩnh vực: Vi rút học
Tác giả: Pham Thi Ngoc Lan, VAN Trang , Kiesha Prem , Zheng Quan Toh , Bui Thi Viet Ha , Hau Phuc Tran , Quang Duy Pham , Nghia VAN Khuu , Mark Jit , Dung Thi Luu, LE Thi Khanh Ly , VAN Cao , Tam Duong LE Ha , Kathryn Bright , Suzanne M Garland , Dang Duc Anh , Kim Mulholland, VAN Trang (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://iv.iiarjournals.org/content/36/1/241.long