Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT TRONG BÚN BÒ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên (2354-0842)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 20
Số: 2
Trang: 69-78
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Lan (Chính), Ngô Thị Bảo Châu
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://jos.husc.edu.vn/jos_articles.php?article_id=766