Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đề xuất một số chỉ tiêu phục vụ lựa chọn dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2354-0842
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 18
Số: 10
Trang:
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Trần Thành Nhân (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=671