Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ý THỨC “VƯỢT THOÁT” TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN THỊ THỤY VŨ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học (1859-1612)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 01
Trang: 47-55
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/default.aspx#