Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hạn chế trong khung pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân biển ở Việt Nam hiện nay
Tạp chí:
ISSN: 2525-2666
Tên tạp chí Tạp chí Pháp luật và thực tiễn (2525-2666)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Luật, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập:
Số: 49
Trang: 61-64
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lý Nam Hải (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://tapchi.hul.edu.vn/index.php/jl/article/view/82