Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG NHẰM GIẢM THIỂU MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Tạp chí:
ISSN: 1859-1612
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học (1859-1612)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 1(61)
Trang: 90-101
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Tác giả: Đào Thị Thanh Hiền (Chính), Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN VĂN PHẨM, Đỗ Mạnh Tôn
File đính kèm:
  1. 56_858_DaoThiThanhHien,LePhucChiLang,NguyenThiMinhHuong,TranVanPham,DoManhTon_11_dia_dao_thi_thanh_hien.pdf
Thuộc đề tài: 0