Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUA MÔN ĐỊA LÍ
Tạp chí:
ISSN: 1859-1612
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học (1859-1612)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 2(62)
Trang: 64-70
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Huỳnh Thị Diễm Hằng (Chính), Mai Văn Chân, Lê Phúc Chi Lăng, TRẦN VĂN PHẨM
File đính kèm:
  1. 57_872_HuynhThiDiemHng,MaiVanChan,LePhucChiLang,TranVanPham_08_gd_dia_huynh_thi_diem_hng.pdf
Thuộc đề tài: 0