Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Học tập phát triển nghề nghiệp giáo viên: tác động của môi trường
Tạp chí:
ISSN: 1859-4603
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học xã hội, Nhân văn và Giáo dục (1859-4603)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 11
Số: 2
Trang: 124-132
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đinh Thị Hồng Vân (Chính), Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Thanh Hùng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.993