Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN VÀ TỐC ĐỘ GIA NHIỆT ĐẾN HÌNH THÁI CỦA VẬT LIỆU SnO2
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 130
Số: 1C
Trang: 97-104
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chính), Hoàng Thị Trang, Ngô Duy Ý, Lê Quốc Thắng
File đính kèm:
  1. 2021-SnO2-C-_tap_chi_DHH.pdf
Thuộc đề tài: 1