Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Characterization of extracellular protease produced by Bacillus tequilensis ON1
Tạp chí:
ISSN: 1859-1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2022
Tập: 131
Số: 1A
Trang: 109-117
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Công Tuấn, Nguyễn Đức Huy
File đính kèm:
  1. 6410-Article_Text-25843-1-10-20220803.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6410