Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Amino acid and fatty acid compositions of black soldier fly larvae (Hermetia illucens) fed by Tofu by-products in Viet Nam
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2022
Tập: 34
Số:
Trang: Article #84
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Tác giả: Phạm Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Ngoan, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd34/10/3484nguy.html