Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sustaining Vietnamese Economic Development by Improvingthe Transparency of Choice of law Decisions
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Akron law review (0002-371X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản UNIVERSITY OF AKRON
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2022
Tập: 54
Số: 5
Trang: 841
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chính), Nguyễn Thị Hồng Trinh
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2548&context=akronlawreview